دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

 دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
خیابان شهیدکرم نسب، دانشگاه آزاداسلامی

تلفن: 52870105 الی 52870108 -کد061